Lité podlahy na bázi epoxidových a polyuretanových pryskyřic

Podlahy Rebal® najdou využití nejen ve výrobních a skladovacích halách, ale i v bankovnictví, v chemickém, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, nemocnicích hotelích i kancelářích. Najdou uplatnění i v potravinářského průmyslu, administrativě ale i v školách - školní jídelny,dílny, chodby apod. a samozřejmě i v průmyslu automobilovém, garážích, dílnách a autosalonech.
Lité průmyslové podlahy firmy Rebal® jsou vhodné pro novostavby, rekonstrukce bytové, občanské i průmyslové stavby. Naleznete je všude tam, kde chceme dosáhnout kvalitní, estetickou bezespárou podlahu vysoké odolnosti a snadné dostupnosti.

1 BAREVNÉ ŘEŠENÍ PODLAH REBAL®

Podlahy Rebal® je možno barevně upravovat dle přání zákazníka různými možnostmi a to:

 • Dle barev stupnice RAL (mimo stěrky RB Quarz Color),
 • Standardní barvy
 • Nestandardní barvy - dle požadavků
 • Na povrchy je možno aplikovat barevné čipsy
 • Barevné řešení vsypem kombinací barevných písků - RB Quarz Color
 • Rozhraní dvou barev lze oddělit vložením mosazného nebo nerezového pásku

2 TLOUŠŤKY PODLAHOVÝCH SYSTÉMŮ

Standardní tloušťky podlahových systémů firmy Rebal® jsou 2 - 4 mm podle druhu zatížení, skladby a stávajícího podkladu.

3 ÚDRŽBA PODLAH REBAL®

 • Snadná údržba běžnou čistící technologií
 • Možnost provádět jak ruční tak strojový úklid
 • Desinfikace obvyklými prostředky
 • Podrobné pokyny na údržbu na vyžádání

4 MOŽNOSTI APLIKACE STĚRKOVÝCH HMOT

Stěrkové podlahy na bázi syntetických epoxidových pryskyřic a polyuretanů můžeme aplikovat:
z hlediska podkladu na:

 • Beton, kámen, dlažby keramická, šatovská apod.
 • pískovec, opuka, cihla, atd.
 • ocel, dřevo
 • asfalt

z hlediska tvaru a sklonu povrchu:

 • na vodorovné, šikmé a svislé plochy
 • na schodišťové stupně a podesty
 • fabióny, sokly

z hlediska kontaminace povrchu:

 • na zaolejované betonové plochy

5 OBECNÉ POŽADAVKY NA PODKLAD A PROSTŘEDÍ

 • relativní vlhkost vzduchu max. 75%
 • vlhkost podkladu max. 4%
 • teplota podkladu během aplikace a teplota prostředí interiéru min. 15°C
 • bezprašné prostředí
 • doba vytvrzení závisí na teplotě podkladu
 • mechanická zátěž - obvykle po 48 hodinách
 • chemická zátěž - zplna zatěžovat po 5 až 7 dnech

6 POŽADAVKY NA BETONOVÉ KONSTRUKCE

Betonový podklad je nejčastějším podkladem pod epoxidové stěrky.

Pro aplikaci stěrky není vhodná betonová konstrukce podlahy ukončená cementovým potěrem. Ten zpravidla vždy vytvoří od separovanou plovoucí vrstvu na nosné části betonové konstrukce. Opakovaným zatížením pak dochází ke vzniku mikrospáry a k postupnému vydrolování částic cementového potěru a jejím důsledkem vznikne prasklina současně i v epoxidové stěrce. Zde je nutno narušit potěr, odstranit vydrolené prvky a zaplnit trhliny a spáry - provádí firma Rebal®s.r.o.

Pro garanci provedené stěrkové podlahy, požadujeme, aby nosná vyztužená část podlahové konstrukce byla vybetonována najednou do výšky finální kóty podlahy zmenšené o tloušťku epoxidové stěrky, tj. cca 3 mm.

U podlah, které vyžadují sanaci stávajícího podkladu, požadujeme, aby sanaci provedla firma Rebal®s.r.o.

Obecné požadavky na betonové konstrukce:

 • pevnost nosného betonu pod podlahovou stěrkou je minimálně B20
 • vlhkost betonu max. 4% (této hodnotě odpovídá zrání betonu 3-4 týdnů).
 • teplota betonu - ideální stav 10-15oC. V zimním období musí být prostory, kde jsou aplikovány stěrky, vytápěny. Pokud v těchto prostorách není instalováno topení, má firma Rebal® vlastní teplovzdušné agregáty, pro které je potřeba 380V/16A. Pro vytápění objektů při pokládání stěrek nelze použít agregáty naftové nebo plynové. Za extrémních teplot v zimě lze individuálně dohodnout odlišné podmínky od požadovaných, v závislosti na druhu podlah a použitém materiálu.
 • rovinnost betonu pod stěrku by měla být v souladu s ČSN 74 4505. S touto rovinností se počítá při konstrukci ceny za stěrkovou podlahu. Větší nerovnost betonu znamená zvýšené množství spotřeby pryskyřic a tím i vyšší cenu. Tento požadavek neplatí u podlah předaných k opravě nebo rekonstrukci.
 • povrch betonu (pouze u nových betonů) by měl být proveden dřevěným hladítkem nebo vibrační latí apod. Není vhodné upravovat povrch ocelovým hladítkem, tj. vytvořit "gletovaný" beton. Takový beton není závadou, vyžaduje však agresivnější broušení nebo tryskání povrchu před vlastní penetrací, tudíž i zvýšené finanční náklady na přípravu podkladu.

7 VLASTNOSTI PODLAH REBAL®

 • Chemická odolnost
 • Proti většině anorganických sloučenin (zásadám do koncentrace 40 - 60%, neoxidující kyseliny do koncentrace 40-60%, oxidující kyseliny do koncentrace 15%)
 • Proti organickým kyselinám do koncentrace 5-30%, olejům, benzínu, naftě, lihu, brzdovým kapalinám, hydraulickým kapalinám a olejům apod.
 • Neodolávají trvalému zatížení ketonů, chlorovaných uhlovodíků, alifatických aminů a aromatických uhlovodíků
 • Nejsou poškozovány např. rozstřikem, únikem kapalin při poruchách a haváriích, kdy vyteklá látka je odstraněna do 0,5 - 2 hodin

Ve složitějších případech chemického zatížení provedeme zkoušku odolnosti a následně navrhneme protikorozní ochranu.

 • Tepelné namáhání

Podlahy odolávají trvalému tepelnému namáhání v rozsahu -40oC až +80oC. ·

 • Požární bezpečnost

Epoxidové stěrkové hmoty splňují požadavky ČSN 73 0804, příloha I, čl.I.5.6(požární bezpečnost garáží), index šíření plamene: is <100 při tloušťce stěrky větší než 2 mm.

8 Rekonstrukce zaolejovaných podlah

V mnohých případech potřebuje provozovatel rekonstruovat olejem kontaminované betonové podlahy, přičemž kontaminace není pouze povrchová, ale betonová rekonstrukce bývá promaštěná až do hloubky několika centimetrů. Velmi často se setkáváme s tím, že investor nechá kontaminovanou podlahu vybourat, provede betonáž nové armované desky a tu nechá opatřit stěrkovou hmotou na bázi epoxidů.

Takový postup má však nevýhody:

 1. časová náročnost - vybourání podlahy, příprava a betonáž nové podlahy + čas na zrání betonu tj. cca 4 týdny zrání betonu + čas na realizaci
 2. cena za uložení kontaminovaného materiálu (nebezpečný odpad) na skládku (finančně velmi nákladné).

Díky časové náročnosti tohoto postupu nelze mnohdy vzhledem k provozu stihnout rekonstrukci ani v době celozávodní dovolené. Další čas je třeba získat na úkor výroby, což se projeví nepříznivě v ekonomice podniku.

Postup navržený firmou Rebal® umožňuje aplikaci epoxidových stěrkových podlah přímo na kontaminovaný betonový povrch. Odpadá tedy extrémní časová náročnost (viz bod a) a zbytečné finanční náklady (viz bod 2).

9 Speciální práce

 • Sokly natírané různých výšek bez požlábku (fabionu)
 • Sokly s požlábkem (fabionem) různých výšek; rádius požlábku 3-3,5 cm
 • Úprava dilatačních spár
 • Sanace prasklin vzniklých smršťováním betonu
 • Sanace pracovních spár (řezy v betonu)
 • Kotvení stěrek na styku dvou prostředí (betonový podklad x např. ocelový rám, šachty, guly apod.)
 • Sanace málo únosných, prašných a drolivých betonů
 • Provádění polymerbetonových podkladů

10 ZÁRUKA

Firma Rebal®s.r.o. dává na své průmyslové podlahy na bázi epoxidových a polyuretanových pryskyřic záruku:
3 - 5 let. Záleží na druhu podlah.

11 CENA

Ceny stěrkových podlah se pohybují od 650 Kč/m2 a závisí na:

 1. stavu podkladu (nový beton, starý vytlučený beton, zaolejovaný podklad atd.).
 2. tloušťce stěrky - standard 2-4 mm
 3. plochy v m2 d) dopravních nákladech - vzdálenosti v km od Prahy

Ceny nátěrů podlah se pohybují od 220 Kč/m2.
Aplikace nátěru na podlahu není alternativní řešení ke stěrce. Musí se posoudit zatěžovací stavy podlahy při budoucím užívání a pak rozhodnout, zda je možné pro daný provoz aplikovat pouze levnější nátěr místo stěrky.

Cena nátěrů závisí na:

 1. tom, zda se aplikuje jednonásobný nebo dvojnásobný nátěr
 2. ploše v m2
 3. dopravních nákladech - vzdálenosti v km od Prahy

Pokud se jedná o stávající podlahy, u nichž je nutné připravit podklad pod finální stěrku, pak nabízíme pro Vás bezplatnou návštěvu příslušného provozu, zjištění stavu podkladu a následné určení technologického postupu a ceny. Vy se pak rozhodnete, zda naší nabídku budete akceptovat.

REBAL s.r.o., U Továren 261/27, 102 00 Praha 10, IČO 61054160, Tel./fax: +420 272 705 272, Mobil: +420 602 334 892, E-mail: info@rebal.cz
Webhosting SATOYA s.r.o.